تاریخ مسابقه17 و 18 اسفندماه ( 17 آقایان و 18 بانوان) میباشد

هزینه ثبت نام مسابقه 50000 تومان

;